Rozwój talentów w organizacji

„TALENTY” – szczególnie uzdolnieni pracownicy wiedzy, posiadający wyjątkowe umiejętności i  kompetencje pożądane przez Twoją organizację oraz bardzo wysoki potencjał rozwojowy, a także przyjmujący postawę zaangażowania w pracy.

Obecnie, w gospodarce opartej na wiedzy, zarządzanie talentami stało się jednym z kluczowych wyzwań polityki personalnej w firmie czy instytucji.  Zdolność organizacji do konkurowania w dużej mierze zależy bowiem od odpowiedniej jakości posiadanej wiedzy, której nośnikiem są utalentowani pracownicy.

Skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie pozyskiwania, identyfikowania, utrzymywania, motywowania oraz dalszego rozwijania talentów. W ramach naszych usług mamy do zaproponowania szereg działań zgodnych z cyklem zarządzania talentami.

Przyciąganie talentów

Identyfikowanie talentów

Utrzymywanie talentów w organizacji

W czym wspieramy?

NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW

Budowanie oraz utrzymywanie kontaktów z miejscami w których możesz spotkać „talenty” w celu ich przyciągania

PRZYCIĄGANIE TALENTÓW

Stałe działania poprawiające i doskonalące wizerunek dobrego pracodawcy

IDENTYFIKOWANIE TALENTÓW

Stałe działania poprawiające i doskonalące wizerunek dobrego pracodawcy

UTRZYMANIE TALENTÓW

  • tworzenie pracownikom o wysokim potencjale perspektywy rozwoju zawodowego (budowanie ścieżek karier, realizacja programów szkoleniowych umożliwiających dalszy wzrost talentu pracownika i jego wiedzy
  • tworzenie miejsca pracy wykorzystującego maksimum użytecznej wiedzy i innowacji
  • kształtowanie relacji ze współpracownikami oraz klimatu zespołowości wspomagającego pełne wykorzystanie potencjału talentu i jego współpracowników
  • budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zaangażowaniu i satysfakcji pracowników, w tym kształtowanie systemu motywacyjnego właściwie motywującego utalentowanego pracownika, jak i jego współpracowników
  • angażowanie utalentowanego pracownika w proces tworzenia i wykorzystania wiedzy, ale też dzielenia się wiedzą ze współpracownikami
  • ocenianie zachowań utalentowanego pracownika, postępów w pracy i jego rozwoju oraz ocena jego środowiska pracy,
  • zarządzanie odejściem i kontaktami zewnętrznymi z talentami (monitoring zwolnień).

Skontaktuj się z nami także jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie opracowania całościowego  systemu zarządzania talentami oraz  wdrożenia tego systemu.

W czym pomożemy?

  • Określimy wizję, misję i cele strategiczne z punktu widzenia pozyskiwania, rozwijania i utrzymania talentów
  • Przeanalizujemy, ocenimy i wybierzemy właściwą strategię zarządzania talentami
  • Ocenimy i zmodyfikujemy funkcjonujący system, ustalimy sposoby likwidacji barier i zagrożeń
  • Określimy kluczowe kompetencje organizacji, które zapewniają jej pozycję konkurencyjną na rynku
  • Wyodrębnimy pracowników kluczowych oraz ustalimy, którzy pracownicy i na jakich stanowiskach pracy posiadają kompetencje istotne dla budowy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa